Helsingin LVI-Huolto Oy

Helsingin LVI-Huolto Oy:n tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste. Viimeksi päivitetty 31.8.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Helsingin LVI-Huolto Oy
Y-tunnus: 2072917-3
Osoite: Porvoonkatu 53, 00520 Helsinki
Puhelin: 044 3536 372
Sähköposti: toimisto@lvi-huolto.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Annukka Miettinen
Osoite: Porvoonkatu 53, 00520 Helsinki

3. Rekisterien nimet

Helsingin LVI-Huolto Oy:n

 • Työntekijärekisteri
 • Asiakasrekisteri
 • Kulunvalvontarekisteri
 • Toimittajarekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien velvollisuuksien täyttämiseksi.

 

Työntekijärekisteri: Työsopimuksen allekirjoittaneiden henkilöiden henkilötietoja
käsitellään työnantajan työsopimuksella määritettyjen velvoitteiden hoitamiseksi.
Käsittely perustuu työsopimuslakiin (2001/55, erit. 2. luku).


Asiakasrekisteri: Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen
yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen,
liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin,
mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa
myös sähköisesti ja kohdennettuna.


Kulunvalvontarekisteri: Velvollisuus antaa työntekijätiedot syntyy, kun kyse on
rakentamisesta yhteisellä rakennustyömaalla. Sekä rakentaminen että yhteinen
rakennustyömaa ovat rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston
asetuksen (205/2009) tarkoittamia käsitteitä. Tiedot annetaan pääsääntöisesti
kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä.


Lisäksi verotusmenettelylain (1558/1995) 15 b §:ssä säädetään päätoteuttajan
tiedonantovelvollisuuksista ja muiden työmaalla toimivien yritysten velvollisuudesta
antaa päätoteuttajalle tietoja.


Tarkempi ohjeistus tiedonantovelvollisuudesta löytyy verohallinnon diaarinumerolla
A83/200/2017 (erit. kappale 3).

5. Rekisterien tietosisältö

Työntekijärekisteri sisältää seuraavia työntekijöiden perustietoja, kuten:

 

 • etu- ja sukunimet
 • henkilönumero
 • suomalainen henkilötunnus tai syntymäaika
 • ulkomaalainen henkilötunnus tai syntymäaika
 • kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • työsuhteeseen liittyvät tiedot
 • työ- tai palvelussuhteen laatua koskevat tiedot
 • henkilön verotukseen liittyvät tiedot
 • tilastointiin liittyvät tiedot
 • osaamiset

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Y-tunnus (yritykset) tai henkilötunnus
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen)
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 

 • asiakasnumero
 • y-tunnus tai henkilötunnus
 • laskutus- ja perintätiedot
 • yhteyshenkilöt (nimi, puhelin, sähköposti)
 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit sekä tukiviestit)

Kulunvalvontarekisteri sisältää seuraavia tietoja työmaan työntekijöistä:

 • etu- ja sukunimet
 • syntymäaika
 • veronumero
 • kirjautumisaika
 • kirjautumissijainti
 • mobiililaitteella kirjauduttaessa (työntekijän salliessa)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Työntekijärekisteri:
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Asiakasrekisteri:
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista
palveluista, joita rekisteröity käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten
markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä
sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Kulunvalvontarekisteri:
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kulunvalvontasovelluksen tai muun päätoteuttajan määrittelemän tavan mukaisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.


Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Helsingin LVI-Huolto Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.


Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

9. Rekisterin suojaus

A Manuaalinen aineisto

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään. Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

B Automaattisesti käsiteltävät tiedot

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

10. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.


Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan.


Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Helsingin LVI-Huolto Oy:n rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

11. Tietosuojailmoituksen muuttaminen

Helsingin LVI-Huolto Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.

Helsingin LVI-Huolto Oy

Y-tunnus 2072917-3

Porvoonkatu 53, 00520 Helsinki 

 

toimisto@lvi-huolto.fi

www.lvi-huolto.fi

Asiakaspalvelu puh. 029 1700 480